Jet Ski

 
We offer a 3-seater jet ski with a maximum weight capacity of 480 lbs per watercraft. Jet skis are an exciting ride- our Yamaha EX Sport ski has a powerful 1050 cc engine.
 
Sẵn có
×
dành chỗ
 
Không có
làm sự đặt chỗ

thông tin bổ sung

Số người:   3