▲ St. Gallen, Kleiderwagen

Leihbox.com » ▲ St. Gallen, Kleiderwagen
 
Gesamtbreite: 85 cm
Gesamthöhe: 95 - 160 cm (verstellbar)
Gesamttiefe: 42 cm
 
Sẵn có
Có sẵn một phần
 
Ngày bắt đầu
×
dành chỗ
 
Không có
làm sự đặt chỗ

thông tin bổ sung

Treepoints:   1
System version:   2
Category:   Zubehör
Show product:  
Main product id:   52069
Storage name:   9000LeihBOX
Quantity step:   1
Capacity points per quantity step:   4
Pickup point per quantity step:   7
Country availability:   CH