Single Rider Jet Ski

Boats and Bikes » Single Rider Jet Ski
 
We offer single rider jet skis with a maximum weight capacity of 300 lbs per watercraft. Jet skis are an exciting ride- our Yamaha EX skis have powerful 1050 cc engines. No switching allowed.
 
Sẵn có
Có sẵn một phần
×
dành chỗ
 
Không có
làm sự đặt chỗ

thông tin bổ sung

Max total weight:   300 lbs