SNOW Package C | 2 Nights, 4 Meals + 3 day Lift Pass - làm sự đặt chỗ

 
Sẵn có
Có sẵn một phần
×
dành chỗ
 
Không có
Tỷ lệ của bạn:
Chọn ngày bắt đầu / ngày kết thúc để xem tỷ lệ
Chi tiết đặt chỗ
  • Children from 6 years old to 12 years old with their parents
  • Children younger than 5 years old are shared meals and beds with adults.
  • Nhập ghi chú bổ sung ở đây.
Thông tin cá nhân
  • If you know your name in Katakana please write it here. If not please skip this.
  • If you know your name in Katakana please write it here. If not please skip this.
thông tin bổ sung
  • Please let us know any important details about your dietary need and how we might better serve you during your stay.
* - phần bắt buộc