2017 - NAK Snowboard Camp (Choose 1) - làm sự đặt chỗ

 
Sẵn có
Có sẵn một phần
×
dành chỗ
 
Không có
Tỷ lệ của bạn:
Chọn ngày bắt đầu / ngày kết thúc để xem tỷ lệ
Chi tiết đặt chỗ
Thông tin cá nhân
 • If you know your name in Katakana please write it here. If not please skip this.
 • If you know your name in Katakana please write it here. If not please skip this.
thông tin bổ sung
 • Please let us know any important details about your dietary need and how we might better serve you during your stay.
 • Nhập ghi chú bổ sung ở đây.
thông tin bổ sung - 1st người
 • If you need rental snowboard, please write your name, height, and shoe size.
thông tin bổ sung - 2nd người
 • If you need rental snowboard, please write your name, height, and shoe size.
thông tin bổ sung - 3rd người
 • If you need rental snowboard, please write your name, height, and shoe size.
thông tin bổ sung - 4th người
 • If you need rental snowboard, please write your name, height, and shoe size.
thông tin bổ sung - 5th người
 • If you need rental snowboard, please write your name, height, and shoe size.
thông tin bổ sung - 6th người
 • If you need rental snowboard, please write your name, height, and shoe size.
thông tin bổ sung - 7th người
 • If you need rental snowboard, please write your name, height, and shoe size.
thông tin bổ sung - 8th người
 • If you need rental snowboard, please write your name, height, and shoe size.
thông tin bổ sung - 9th người
 • If you need rental snowboard, please write your name, height, and shoe size.
thông tin bổ sung - 10th người
 • If you need rental snowboard, please write your name, height, and shoe size.
thông tin bổ sung - 11th người
 • If you need rental snowboard, please write your name, height, and shoe size.
thông tin bổ sung - 12th người
 • If you need rental snowboard, please write your name, height, and shoe size.
thông tin bổ sung - 13th người
 • If you need rental snowboard, please write your name, height, and shoe size.
thông tin bổ sung - 14th người
 • If you need rental snowboard, please write your name, height, and shoe size.
thông tin bổ sung - 15th người
 • If you need rental snowboard, please write your name, height, and shoe size.
thông tin bổ sung - 16th người
 • If you need rental snowboard, please write your name, height, and shoe size.
thông tin bổ sung - 17th người
 • If you need rental snowboard, please write your name, height, and shoe size.
thông tin bổ sung - 18th người
 • If you need rental snowboard, please write your name, height, and shoe size.
thông tin bổ sung - 19th người
 • If you need rental snowboard, please write your name, height, and shoe size.
thông tin bổ sung - 20th người
 • If you need rental snowboard, please write your name, height, and shoe size.
* - phần bắt buộc